Courses in Dựng Phim (Biên Tập Video)

Showing 1-3 of 3 results

Dựng Phim (Biên Tập Video) Premiere [Thanh Bình Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và tutorials dành riêng cho học viên khoá học Dựng Phim (Biên Tập Video) Combo Premiere & Edius Offline tại Keyframe.

Giảng viên:  Admin Manager
Chi tiết

Dựng Phim Nâng Cao [Vân Trần Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và tutorials dành riêng cho học viên khoá học Dựng Phim Nâng Cao Offline tại Keyframe.

Giảng viên:  Admin Manager
Chi tiết

Dựng phim Premiere Basic [Thuý Vi Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials dựng phim Premiere Basic dành riêng cho học viên khoá học Dựng phim Premier tại Keyframe do Giảng viên Thuý Vi giảng dạy.

Giảng viên:  Admin Manager
Chi tiết